Preču garantija

Lets-mobilais.lv nodrošina izstrādājumu garantiju atbilstoši ražotāja noteiktajaiem garantijas termiņiem un noteikumiem, kas minēti garantijas talonā. Garantijas termiņš jebkuram mobilajam telefonam ir 24 mēneši, aksesuāriem - 6 vai 12 mēneši. 
Preces garantiju apstiprina garantijas talons un pirkuma čeks, kurš tiek izsniegts preces saņemšanas brīdī. Garantijas termiņš tiek mērīts no preces garantijas talona izsniegšanas datuma līdz talonā norādītā termiņa beigām.

Garantijas termiņa laikā bojātā prece tiek remontēta, vai mainīta pret jaunu vai analoģisku preci.

Prece, kas nomainīta garantijas laikā, neiegūst papildus garantijas termiņu, turpinās tekošais garantijas termiņš no preces garantijas talona izsniegšanas datuma, līdz talonā norādītā termiņa beigām.

Garantija netiek attiecināta uz šādiem izstrādājuma bojājumiem:

  • bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu, kukaiņu nokļūšana izstrādājuma iekšienē,
  • bojājumi, kurus izraisījuši sadzīves faktori ,stihija, ugunsgrēks, ārējie faktori (strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā, negaiss u.c.), kā arī nelaimes gadījumi,
  • bojājumi, kurus izraisījusi barošanas, telekomunikācijas un kabeļu tīklu parametru neatbilstība standartiem un citi līdzīgi ārējie faktori,
  • bojājumi, kurus izraisījusi nestandarta un/vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu (aksesuāru) lietošana.
  • bojājumi, kas radušies izmantojot izstrādājumu mērķiem, kam tas nav paredzēts, kā arī fiziskām, elektriskām, ķīmiskām, termālām u.c. slodzēm, kas pārsniedz ražotāja noteiktos izstrādājuma izturības rādītājus.

Lets-mobialis.lv uzņemas garantijas saistības par visu uzņēmuma izplatīto produkciju, atbilstoši LR likumdošanai.

Ja garantijas laikā izstrādājuma bojājumi radušies pircēja vainas dēļ, pircējs apmaksā remontu pēc servisa noteiktajiem izcenojumiem.
 

noliktava@letsmobilais.lv +37122002285